Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Hội Chợ Hè

Christmas

Picnic

Tuần Thánh

Tết

TNTT Trip to Guadalupe