Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Hội Chợ Hè

Hộ chợ Hè của GX St.Anna St. Joseph Hiển xin chào !

Hội Chợ Giáo Xứ Hàng Năm

GX phải hũy bõ Hội Chợ 2020 vì cơn đại dịch -- Thành thật cáo lỗi quý vị
Hội Chợ Hè