Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Hôn Nhân

Bí Tích Mục Lục ...

Bí Tích Hôn Phối

Bí tích Hôn Phối là việc hai kitô hữu, một nam một nữ, ưng thuận kết ước thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. 

  1. Hôn nhân Công Giáo có hai đặc tính: một là một vợ một chồng, và hai là bất khả phân ly.

2. Hôn nhân Công Giáo có hai mục đích: một là bổ túc cho nhau trong tình yêu vợ chồng, hai là sinh sản và giáo dục con cái.

3. Nghi thức chính yếu làm nên Bí tích hôn phối là sự bày tỏ ưng thuận kết hôn của đôi bạn trước sự chứng hôn của Hội Thánh.

4. Để Bí tích Hôn Phối thành sự và hữu hiệu, phải hội đủ ba điều kiện này: a/  

a) phải là hai Kitô hữu;

b) có sự tự do ưng thuận; và

c) không mắc một ngăn trở tiêu hôn hôn nào.

5. Ngăn trở tiêu hôn là những cản trở làm cho việc kết hôn ra vô hiệu nếu không có phép chuẩn trước, như ngăn trở về tuổi, họ hàng, hôn phối cũ

6. Hôn phối đã thành sự và hoàn hợp thì không thể tháo gỡ. Hội Thánh không có quyền tháo gỡ dây hôn phối mà chỉ tuyên bố Bí tích đã không thành sự ngay từ lúc kết hôn vì vướng ngăn trở tiêu hôn nào đó.