Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Giờ Lễ

Vì tình trạng nguy hiễm của vi khuẩn Corona, và luật của Tiểu Bang MN. Các Thánh lễ sẽ hủy cho tới khi có thông báo mới !

  • Saturday Vigil- Lễ Vọng

– 7:00 PM (Việt Ngữ)

  • Sunday Masses – Lễ Chúa Nhật

– 08:30 AM (Anh Ngữ)

– 10:30 AM (Việt Ngữ)

– 1:15 PM (Thiếu nhi Giáo Lý Việt Ngữ) – Từ tháng 9 tới tháng 5

  • Holy Days of Obligation — Lễ Buộc

– 8:30 AM (Anh Ngữ) 

– 7:00 PM (Việt Ngữ)

  • Weekday Masses – Lễ ngày thường (Tuesday)

–  8:30 AM (Anh Ngữ) 

– 6:00 PM (Việt Ngữ)