Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Giờ Lễ

  • Saturday Vigil- Lễ Vọng

– 7:00 PM (Việt Ngữ)

  • Sunday Masses – Lễ Chúa Nhật

– 08:30 AM (Anh Ngữ)

– 10:30 AM (Việt Ngữ)

– 12:30 PM (Thiếu nhi Giáo Lý Việt Ngữ) – Từ tháng 9 tới tháng 5

  • Holy Days of Obligation — Lễ Buộc

– 9:00 AM (Anh Ngữ) 

– 7:00 PM (Việt Ngữ)

  • Weekday Masses – Lễ ngày thường (Tuesday)

–  8:30 AM (Anh Ngữ) 

– 6:00 PM (Việt Ngữ)