Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Liên Kết Cộng Đồng

kết nối cộng đồng !

Cha Đương Nhiệm: Giuse Vũ Xuân Minh

Cha Đương Nhiệm: Rev Hoang Nguyen

Cha Đương Nhiệm:

9600 Regent Avenue North
Brooklyn Park, MN 55443

Chủ Tịch Đương Nhiệm CDVN: Tri Tang

Viet Catholic News: