Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Giáo Lý Việt Ngữ

Chương Trình Mục Lục ...

Click Here để vào trang mạng của GLVN

Hoặc liên lạc VPGX

Registration for 2024-2025 will begin on April 7th, 2024 (04/07/2024).

Ghi danh cho năm học 2024-2025 sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 4 năm 2024 (07/04/2024).