Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Giáo Lý Việt Ngữ

Hoặc liên lạc GX

Tải các mẫu đơn

Sau khi tải và điền vào mẫu đơn, bạn trở lai Đăng Ký và gởi mẫu online nếu muốn !

Welcome back Sunday School Year 2021-2022

Khai Mạc: 09/12/2021

 

Lịch Trình GLVN: 

  • GL: 10:00 am – 11:15 am
  • Break: 11:15 am – 11:45 am
  • VN: 11:45 am – 1:00 pm 
  • Mass: 1:15 pm