Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Giáo Lý Việt Ngữ

On Line – Đăng ký học GLVN

Hoặc liên lạc GX

GLVN (2022-2023) Registration

Dates: April 3, April 10, April 24, May 1, May 8*
Time: 10:15AM-12:30 Afternoon
Location: GLVN Office

 

Ghi Chú:


*After May 8 is considered late & therefore, the late fee will be charged $20 per student.
New Students (Online registration form for new students enrolling in GLVN) 

●Note: Once the registration form is filled out, parent (s) need to stop by the GLVN office to pay for the
registration fee. The registration won’t be considered complete until you pay.
●QR Code is available in in GLVN Office

Online Registration – Đăng ký học GLVN

Lịch Trình GLVN (School Year 2021-2022)

Chúa Nhật Hàng Tuần: 

  • GL: 10:00 am – 11:15 am
  • Break: 11:15 am – 11:45 am
  • VN: 11:45 am – 1:00 pm 
  • Mass: 1:15 pm  

Tải các mẫu đơn

Sau khi tải và điền vào mẫu đơn, bạn trở lai Đăng Ký và gởi mẫu online nếu muốn !