Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

- Thông Báo Mới !

Quý vị cần hướng dẫn làm sao ghi danh, bấm vào đây 

 

Giáo Xứ

2020 SAEF Form

Application is due before September 06, 2020.

Giáo Phận

THÔNG BÁO MỚI NHẤT NGÀY 18/3/2020

THÔNG BÁO MỚI NHẤT NGÀY 18/3/2020 Theo thông báo từ Tổng Giáo Phận, giáo xứ sẽ KHÔNG có Thánh Lễ cho đến lúc có tin

Chính Quyền