Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

- Thông Báo Mới !

Quý vị cần hướng dẫn làm sao ghi danh, bấm vào đây 

 

Giáo Phận

THÔNG BÁO MỚI NHẤT NGÀY 18/3/2020

THÔNG BÁO MỚI NHẤT NGÀY 18/3/2020 Theo thông báo từ Tổng Giáo Phận, giáo xứ sẽ KHÔNG có Thánh Lễ cho đến lúc có tin

Chính Quyền