Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Giải Tội

Reconciliation - Giải Tội

Nửa giờ trước các Thánh Lễ. ( Half hour prior to Mass times)

Lịch Giải Tội Mùa Covid19

Hiện tại giáo xứ không có chương trình giải tội trong nhà thờ.

Nếu quí vị cần được giả tội trong trường hợp khẩn cấp, xin mời liên lạc trực tiếp cha xứ qua điện thoại.


Liên lạc các Cha:

 Cha Xứ

(303) 803-2469

hoặc Cha Phó

(626) 675-0069

Bí Tích Hoà Giải

  1. Bí tích Hoà Giải là dấu chỉ Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta đã phạm, cùng giao hoà ta với Thiên Chúa và mọi người.
  2. Bí tích Hoà Giải ban cho ta những ơn này: một là tha tội để giao hoà ta với Thiên Chúa và Hội Thánh; hai là ban ơn trợ giúp để ta vượt thắng tội lỗi.
  3. Muốn lãnh nhận bí tích Hoà Giải phải làm bốn việc này: một là xét mình, hai là ăn năn tội, ba là xưng tội, và bốn là đền tội.
  4. Phải xét mình dựa vào Kinh Mười điều răn của Chúa và Sáu điều răn của Hội Thánh; hoặc dựa vào ba bổn phận: với Chúa, với tha nhân, và với chính mình.

Ân xá là gì ?

Ân xá là ơn Hội Thánh ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Đức Maria và các Thánh để tha các hình phạm tạm do tội gây ra và còn kéo dài sau khi tội đã được tha.

 

1. Muốn lãnh nhận Ân Xá phải chu toàn ba điều kiện này:

a) một là phải Xưng Tội, Rước Lễ cùng quyết tâm dứt bén khỏi mọi tội lỗi;

b) hai là phải cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng; và

c) ba là phải làm những việc mà Hội Thánh quy định để lãnh nhận Ân Xá. Nếu không hội đủ những điều kiện trên thì chỉ được hưởng ơn tiểu xá.

 

2. Có hai loại ân xá:

– Tiểu xá là ơn tha một phần hình phạt tạm.

– Đại xá (toàn xá) là ơn tha hết mọi hình phạt tạm.

 

Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá, hoặc cho mình hoặc chuyển cầu cho những người đã qua đời.

 

3. Hình phạt do tội có 2 thứ:

– Tội nặng làm cho ta không được thông hiệp với Chúa nên không được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Đây là hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Khi lãnh nhận bí tích Giải Tội thì tội trọng được tha, hình phạt đời đời cũng được tha nhưng vẫn còn phải chịu một phần hình phạt tạm.

    • – Tội nhẹ cần được thanh luyện ở đời này hay đời sau trong luyện ngục trước khi được hưởng hạnh phúc với Chúa. Đây cũng là hình phạt tạm.
    • – Bí tích Giải Tội tha mọi tội trọng lẫn tội nhẹ, tha hình phạt đời đời nhưng hình phạt tạm vẫn còn.
    •  

Do đó, ân xá không nhằm tha tội (tôị trọng) nhưng chỉ tha các hình phạt tạm sau khi tội chúng ta đã được tha, vì Ân Xá thường đi kèm với việc Xưng Tội ngay trước hoặc sau đó.