Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Thông Báo Mới

Cách gửi thông tin cho bản tin
Các bài báo có thể được gửi qua email đến Văn Phòng Giáo Xứ trước buổi trưa mỗi thứ Hai.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email hoặc gọi cho Văn phòng Giáo xứ.

Bản Tin Lưu Trữ

(courtesy of 4lpi.com)