Stay home to save our cities

Hello everyone, We need your help in making sure that people know they need to stay home and off the streets tonight. People that are experiencing homelessness, need to travel to and from work, seeking medical care, are experiencing domestic violence, or are in other dangerous situations, are exempt from the curfew.  There will be […]

Thông Báo Từ Cha Xứ 5/30/20

  THÔNG TIN TỪ VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC TIỂU BANG VÀ BỘ Y TẾ (DO CƠ QUAN XÃ HỘI VIỆT NAM MINNESOTA CHUYỂN TIẾP) Ngày 28 tháng Năm, nhằm đối phó với nạn bạo loạn lan rộng khắp nơi và vượt quá vòng kiểm soát của nhà chức trách xảy ra từ sau cái chết […]

THÔNG TIN TỪ VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC TIỂU BANG VÀ BỘ Y TẾ

THÔNG TIN TỪ VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC TIỂU BANG VÀ BỘ Y TẾ DO CƠ QUAN XÃ HỘI VIỆT NAM CHUYỂN TIẾP (Cha xứ bằng lòng cho đăng để mọi người biết và thi hành) Tính đến ngày Chúa Nhật 3 tháng 5, tại Minnesota đã có …. người lây nhiễm COVID-19, trong số này […]