Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

- Thông Báo Mới !

Quý vị cần hướng dẫn làm sao ghi danh, bấm vào đây 

 

Giáo Xứ Thông Bao

Giáo Phận

Chính Quyền

Thông Báo

Thông Báo Chinh Quyền Thông Báo Chinh Quyền Thông Báo Chinh Quyền Thông Báo Chinh Quyền Thông Báo Chinh Quyền Thông Báo Chinh Quyền Thông