Các Ca Đoàn có thể post thông báo, nhắn tin ở bar cuối trang này

 "Hát nên là cầu nguyện hai lần"  
- Ca Đoàn Giuse Hiển
  
Luân phiên Phụ Trách Thánh Ca Lễ Thứ
   Bảy và Chúa Nhật tuỳ theo nhu cầu.
  Các
  Ca
  Đoàn
  của
  Giáo
  Xứ

- Ca Đoàn Têrêsa
 
Phụ Trách Thánh Ca Lễ 7:00pm
  Thứ Bảy hằng tuần
- Ca Đoàn Cecilia
 
Phụ Trách Thánh Ca Lễ 10:30am
  Chúa Nhật hằng tuần
- Ca Đoàn Seraphim
 
Phụ Trách Thánh Ca Lễ 12:30pm
  Chúa Nhật hằng tuần
- Ca Đoàn Mẫu Tâm
 
Luân phiên Phụ Trách Thánh Ca Lễ Thứ
   Bảy và Chúa Nhật tuỳ theo nhu cầu.

Post Thông báo     

     Xem Thông Báo